Author = Ramezani, Sara
Epidemiology of Pediatric Head Trauma in Guilan

Volume 1, Issue 1, June 2012, Pages 19-22

Shahrokh Yousefzadeh Chabok; Sara Ramezani; Leila Kouchakinejad; Zahra Saneei